Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. K. Makuszyńskiego w Strzegomiu; Aleja Wojska Polskiego 3-5

Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. K. Makuszyńskiego w Strzegomiu; Aleja Wojska Polskiego 3-5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
z 20.06.2013r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. 074 8 555 322, faks 074 8 555 322.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp4.strzegom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. K. Makuszyńskiego w Strzegomiu; Aleja Wojska Polskiego 3-5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu 2.Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności: 2.1. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu według załącznika nr 7. 2.2. uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia w/w zadania wraz ze zgłoszeniem w imieniu zamawiającego robót we właściwym organie pozwalającym na ich realizację, 2.3. roboty budowlane: a) przygotowanie/oczyszczenie terenu pod plac zabaw, b) demontaż istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej c) roboty ziemne, d) wykonanie podbudowy wraz z zapewnieniem skutecznego odwodnienia pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw, e) wykonanie nawierzchni syntetycznej, f) wzmocnienie spękanego muru oporowego wokół drzewa wraz z tynkowaniem i malowaniem, g) dostawa i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego, h) wykonanie zieleni towarzyszącej, i) wykonanie ogrodzenia, j) inne roboty towarzyszące k) wykonie i montaż tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła wraz z regulaminem korzystania z placu zabaw. 2.4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 8. 2.5.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, w tym: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 2 egz. Inwentaryzacji powykonawczej zadania; c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego oraz wszelkie inne prace nieujęte w SIWZ i w programie funkcjonalno-użytkowym, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wymogi programu Radosna szkoła 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 3.1. Wykonawca zobowiązany jest: a) w ciągu maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową. W/w dokumentacja musi zostać wykonana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający sprawdzi przedstawioną dokumentację w terminie 2 dni roboczych od daty jej przekazania. 3.2. Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z założeniami programu Radosna szkoła (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.) 3.3.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane materiały, wykonane roboty, zamontowane urządzenia i nawierzchnię, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 3.4. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 3.5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 3.7. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 45.23.32.50-6, 77.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości minimum 100 tys. zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. 2. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku III.3.2., w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 musi być złożone w imieniu każdego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 4. jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości minimum 100 tys. zł brutto każda;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowodami, o których mowa w pkt III.4.1. są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 2.1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1. 2.2. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 3. Jeżeli Wykonawca, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak w projekcie umowy. 2.Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, itp., 2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 3) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto; 4) zmianę zapisów umowy jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 5) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 3. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 4) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp4.strzegom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego w Strzegomiu, Al. Woj. Pol. 3-5, 58-150 Strzegom - sekretariat. Cena specyfikacji 30,00 zł.+ koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 20.06.2013R. POD NUMEREM 119531-2013

 Załączniki do pobrania:

 SIWZ

 wzór oferty – załącznik nr 1

wzór umowy – załącznik nr 2

 wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 2a

wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych – załącznik nr 4

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

podwykonawcy – załącznik nr 6

wzór kosztorysu – załącznik nr 7

Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 8

 wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 9

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Anna
(2014-02-02 12:39:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Anna
(2014-02-02 12:42:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki